Zamów Online
 
Sprawdź nowości w sklepie

Informacja dot. ochrony danych osobowych – RODO

Informacja dot. ochrony danych osobowych – RODO

Informacja dot. ochrony danych osobowych – RODO

Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 1 oraz art.14 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – RODO /Dz.Urz. UE L 119, s.1/ informuję, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PHU CABANBRUK GRZEGORZ CABAN z siedzibą w miejscowości Wilcza, przy ul. Gliwickiej 1 c, 44-189 Wilcza (dalej: „FIRMA”);
2. W sprawach ochrony danych osobowych kontakt: grzegorz@cabanbruk.pl;

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
a) realizacji świadczonych usług tj. brukarstwo, ogrody, ogrodzenia, przedstawienia oferty usług własnych, informacji, promocji i potrzeb funkcjonowania FIRMY, na podstawie art.6 ust.1 lit. a RODO (jeżeli osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów);
b) zawarcia i realizacji zawartej umowy, na podstawie art.6 ust.1 lit. b (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy);
c) realizacji obowiązków w zakresie rachunkowości oraz obowiązków podatkowych, na podstawie art.6 ust.1 lit. c RODO;
d) ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń, marketingu bezpośredniego, na podstawie art.6 ust.1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora).

4. Kategorie danych osobowych: dane zwykłe tj. np. imię i nazwisko, adres, nr telefonu, adres e-mail.
5. Źródła pochodzenia Pana/Pani danych to m.in. CEIDG, REGON, firmowe strony www, portale i serwisy internetowe (powszechnie dostępne źródła);
6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, podmioty świadczące usługi tj. kurierskie, pocztowe. Ponadto dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom przetwarzającym na zlecenie i w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych, w celu świadczenia określonych w umowie usług, np. teleinformatycznych, księgowych, prawnych i doradczych.
7. Dane osobowe przechowywane będą w okresie zgodnym z przepisami prawa np. w zakresie rachunkowości i podatków przez 5 lat, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych, do czasu jej cofnięcia, oraz w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez Administratora aż do momentu wniesienia sprzeciwu;
8. Posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych (art15 RODO), prawo do ich sprostowania (art.16 RODO) oraz wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie (art.7 ust.3 RODO), prawo do bycia zapomnianym – usunięcia danych (art.17 RODO), prawo do ograniczenia przetwarzania (art.18 RODO), prawo do przeniesienia danych (art.20 RODO), prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art.21 RODO).
9. Pani/Pan ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO);
10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonania realizacji świadczonych przez FIRMĘ usług, w przypadku marketingu niepodanie danych skutkuje niemożliwością otrzymywania ofert marketingowych od FIRMY;
11. Pani/Pana dane osobowe zebrane w celach marketingowych będziemy przetwarzać w sposób zautomatyzowany, w formie profilowania (dzięki analizie podanych przez Panią/Pana danych, przedstawimy ofertę dopasowaną do Państwa potrzeb, konsekwencją takiego przetwarzania będzie wysyłka reklamy).

1) Informacje podawane w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą
2) Informacje podawane w przypadku pozyskiwania danych osobowych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą